All posts in Amply Ashly

Amply Ashly NE4250AB

Amply Ashly NE4250AB

Amply Ashly NE4250AB từ Ashly mang lại một sức mạnh tối thiểu là 150W RMS mỗi kênh vào 8 ohm và 250W RMS mỗi kênh thành 4 ohm tất cả các kênh hoạt động.

Amply Ashly NE4250.70AB

Amply Ashly NE4250.70AB

Ashly NE4250.70AB từ Ashly cung cấp nguồn điện 250W RMS điện tối thiểu cho mỗi kênh vào 70V tải với tất cả các kênh hoạt động.

Amply Ashly NE4250PEA

Amply Ashly NE4250PEA

Amply Ashly NE4250PEA từ Ashly mang lại một sức mạnh tối thiểu là 150W RMS mỗi kênh vào 8 ohm và 250W RMS mỗi kênh thành 4 tải với tất cả các kênh hoạt động ohm.

Amply Ashly NE4250.70PEA

Amply Ashly NE4250.70PEA

Amply Ashly NE4250.70PEA từ Ashly mang lại một sức mạnh tối thiểu là 250W RMS điện cho mỗi kênh vào 70V tải với tất cả các kênh hoạt động.